அரங்கமும் அதிர்வும் உரிமைப்பேச்சு எங்கள்மூச்சாக

சமூகத்தில் சிலர் உணர்சிபட பேசுவதால் மக்கள் ஏமாறுகிறார்களா?

அல்லது மக்களை இவர்கள் ஏமாற்றுகிறார்களா?

இதில் இணைந்து கொண்டவர்கள்

திரு- ஏலைய்யா-

திரு- முருகதாசன்

திரு- பொன் ஸ்ரீஜீவகன்

திரு- ஆண்டவர் செல்வா

திரு- கொலின்குறூஸ்

திருமதி-ராஜி பாற்ரசன்

திரு- முல்லை மோகன்

கணனி படத்தொகுப்பு திரு- பொன் ஸ்ரீஜீவகன் யேர்மனி

படத்தொகுப்பு பதிவேற்றம் ஔிபரப்பு STSதமிழ் தொலைக்காட்சி

அரங்கமும் அதிர்வின் நெறியாள்கை தயாரிப்பு இயக்குனர் திரு- சின்னராஜா கணேஸ்

Today: 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.