அனைத்து எஸ்ரி எஸ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கும் இணைய வாசகர்களுக்கு இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் !

உறவுகள் செழிக்க
உள்ளங்கள் மகிழ
கலகங்கள் இன்றி
உலகோர்கள்வாழ
கடமைகள்தொடர
கார்மேகம்விலக
இனிமைகள் ததும்ப
இல்லறம் சிறக்க
இன்புற்து அனைவரும்
ஒன்றாகவாழ வழிதரும் இவ்வாண்டை வரவேற்போம்

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert