நேர்காணல்

கவிஞர் நெடுந்தீவு முகிலனின் கவிதை நூல் வெளியீடுகவிதை நூல் வெளியீட்டு கூறும் சுரு

கவிஞர் நெடுந்தீவு முகிலனின் ‚உள்ளே புன்னகை அரசி வெளியே கண்ணீருக்கு அடிமை‘ கவிதை நூல் வெளியீடுகவிதை நூல் வெளியீட்டு கூறும்…

தாளவாத்தியக் கலைஞர் சுஐீவன்.கனகசுந்தரம் (சுஐீ) அவர்களுடனான நேர்காணல்!

இன்று மாலை 16.30.மணிக்கு யேர்மனி கயில்புறோன் நகரில் வாழ்ந்து வரும் தாளவாத்தியக் கலைஞர் சுஐீவன்.கனகசுந்தரம் (சுஐீ) அவர்களுடனான கலைஞர்கள் சங்கமத்துக்கான…