கவிச்சோலை

மாவீரர் கவிதை கவிஞர் தமிழரசி லண்டன்

https://youtu.be/39LADCpPkhY ஒருங்கிணைப்பு முல்லை மோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ் பிரகாஸ் பிரான்ஸ் சிறிதர் லண்டன் படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேனுகா தேவராசா...

மாவீரர் கவிதை கவிஞர் இ.நேமி சுவிஸ்

https://youtu.be/D-jaGl6afwk ஒருங்கிணைப்பு முல்லை மோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா சுவிஸ் பிரகாஸ் பிரான்ஸ் சிறிதர் லண்டன் படத்தொகுப்பு தொழில் நுட்பம் தேனுகா தேவராசா...

எஸ்ரிஎஸ் எனக்குத் தந்த சான்றிதழுக்கு நன்றி:கவிஞர் வேதா

அளவற்ற சமூக அக்கறைஅன்றும் இன்றும் ஆர்வம்அருகான மிக நம்பிக்கை அன்பு உயிர்ப்புடன் நிகழ்வுகள் அலைகடலாக உயிர்க்காற்றுப் போலஅடர்த்தியாகச் செய்து நமக்கு ஆதரவான கலையகம் எஸ்ரிஎஸ்.அனுபவ வார்த்தை இது.அவர்கள்...

காவியம் படைத்த கண்மணிகளுக்கான கவிதையுடன் மயிலையூர் இந்திரன் பிரான்ஸ்,

https://youtu.be/X-Qe9A4pbdY காவியம் படைத்த கண்மணிகளுக்கான கவிதையுடன் கவிஞர் மயிலையூர் தொகுபாளர் கவிஞர் கணோஸ் பிரான்ஸ் ஒருங்கிணைப்பு முல்லை மோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ செல்வா...

மாவீரர் கவிதை கவிஞர் சுதர்சன் பிரான்ஸ் STS Tamil Tv

https://youtu.be/C--L1kItKVc காவியம் படைத்த கண்மணிகளுக்கான கவிதைகளுடன் கவிஞர் சுதர்சன் பிரான்ஸ், தொகுபாளர் கவிஞர் கணோஸ் பிரான்ஸ் ஒருங்கிணைப்பு முல்லை மோகன் தொழில் நுட்ப உதவி செல்வா வீடியோ...