அரங்கமும் அதிர்வும் 90 

அரங்கமும் அதிர்வும் 90 கணேஸ் அவர்களின் இயக்கத்தில்

உரிமைப்பேச்சு எங்கள்மூச்சாக

ஒருநாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு காரணமாக அமைவது

தற்சார்பு பொருளாதாரமா அல்லது வர்த்தக பொருளாதாரமா

தற்சார்பு பொருளாதாரமே என்று ஒரு அணி

திரு கொலின் குறூஸ்

திருமதி ராஜீ பாற்ரசன்

திரு முல்லை மோகன்

வர்த்தக பொருளாதாரமே என்று மறு அணி

திரு ஆண்டவர் செல்வா

திரு ஏலைய்யா முருகதாசன்

திருமதி ஜென்னி ஜெயச்சந்திரன்

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert