பாடுவோர் பாடவரலாம் குறும் தொகுப்பு

மிகவிரைவைில் புதிய நிகழ்வாக எம்மவர் பாடுவோர் பாடவரலாம் எனும் நிகழ்வை

STS தமிழ் தொலைக்காட்சி ஆரம்பிக்கின்றது அதற்கான குறும் தொகுப்பு இணைக்கப்படுகின்றது உங்களிடம் இருக்கும் கறோக்கை அல்லது இயற்றிய பாடல்கள் த‌ரமான ஒளிப்பதிவு ஒலிப்பதிவுடன் தரும் பச்சத்தில் உங்கள் பாடலும் இணைக்கப்படும்

STS தமிழ் தொலைக்காட்சி நிர்வாகத்தினர்

Today: 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.